در آموختن علم باید همچون دریا بود، زیرا دریا هم با همه وسعتش تشنه آب رودخانه هاست .